On The Table

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) บริษัท เซ็น ซัพพลาย เซน แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2) บริษัท เซ็น แอนด์ สไปซี่ จำกัด, 3) บริษัท โตเกียว คอนเซปท์ จำกัด, 4) บริษัท เซ็นเรสเตอร์รองโฮลดิ้ง จำกัด, 5) บริษัท กิวกริล กรุ๊ป จำกัด, 6) บริษัท อากะ อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด, 7) บริษัท สไปซ์ ซินเนอจี้ จำกัด, 8)บริษัท เซ็น แอนด์ โกสุม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด, และ 9)บริษัท คิง มารีน ฟู้ดส์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า (บริษัทฯ) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย ได้คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น ต่างๆ ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น (ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อมูลส่วนบุคคลนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ zen-privacy-policy-th.pdf ซึ่งหากผู้ใช้บริการหรือ ท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่เห็นด้วย และ/หรือ ไม่ยอมรับเงื่อนไขตามประกาศนโยบายนี้ โปรดยุติการใช้งาน และ/หรือ งดการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ

ความยินยอมของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ทำการเก็บรวมรวมไว้ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชั่น หรือ สื่อในรูปแบบใดๆของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก การซื้อสินค้าหรือบริการ การแสดงความคิดเห็น โดยข้อมูลที่ทางบริษัทฯ จะจัดเก็บ ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต (เฉพาะผู้สมัครเป็นสมาชิก) ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการใช้บริการ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ตามที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

การเปิดเผยและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการให้บริการและ/หรือเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการ การจัดหรือทำการตลาดเกี่ยวกับสินค้า หรือ บริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ การส่งเสริมการขาย การวิจัยหรือสำรวจทางการตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทฯ ในกลุ่มหรือบริษัทในเครือหรือผู้ให้บริการหรือบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์และนโยบายตามที่บริษัทฯ กำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติได้กำหนดไว้

คุ๊กกี้ ( Cookie )

บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุ๊กกี้ (Cookie) มาใช้เพื่อช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการใช้งานผ่านเว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชั่น ของบริษัทฯ และบริษัทฯ อาจนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุง เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่น ให้มีความเหมาะสมกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการเก็บรวบรวมจะเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิก หรือ ถอนความยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ โดยสามารถแจ้งความประสงค์มาที่

บริษัท เซ็น คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ เลขที่ 622 ซอยอ่อนนุช 17 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-019-5000
อีเมล dpo@zengroup.co.th

หมายเหตุ – การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายของบริษัทฯ เฉพาะเมื่อผู้ใช้บริการอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีกรณีพิพาทหรือตีความ ให้ใช้กฎหมายไทยในการตีความและศาลไทยในการพิจารณาคดีเท่านั้น 

 

Close Menu